Adatvédelmi tájékoztató

1.Bevezetés

1.1 Adatvédelmi tájékoztató személyes adatok kezeléséről:

Az Akadémia Nyelviskola Kft. elkötelezett felhasználói, felnőttképzési, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Akadémia Nyelviskola Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Nyelviskolánk elkötelezett felnőttképzésink személyes adatainak biztonságos tárolása és kezelése iránt. A tájékoztató célja, hogy ismertessük, milyen adatokat gyűjtünk, hogy használjuk az adatokat, hogy tudják felnőttképzésink kérni, hogy kevesebb információt kezeljünk róluk és milyen folyamatokkal védjük személyes adataik biztonságát.

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési elveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 2013. évi LXXV. törvény a felnőttképzésről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 137/2008. (V. 16.) kormányrendelet az idegennyelvtudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és nyelvvizsga bizonyítványokról
 • Jelen dokumentum alapját képezi az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 1. Amit ígérünk:
 2. Megfelelő adatvédelmi intézkedéseket léptetünk életbe és minden más szervezettől elvárjuk, amelyikkel együttműködünk, hogy hasonló minőségű szolgáltatást nyújtson nekünk.
 3. Felnőttképzésinknak csak olyan marketing e-maileket küldünk, amihez személyesen hozzájárultak. Kapnak lehetőséget arra, hogy döntsenek erről és döntésüket később megváltoztathassák.
 4. Ha személyes adatokat kérünk és kezelünk, akkor el fogjuk magyarázni, miért kérjük az adatokat és mihez fogjuk azokat használni, kivel osztjuk meg az adatokat.
 5. Csak akkor gyűjtünk személyes adatokat, ha ez adatvédelemi szempontból jogszerű.
 6. Csak annyi személyes adatot kérünk, ami szükséges ahhoz, hogy szolgáltatásainkat megfelelő szinten tudjuk nyújtani és szerződéseinknek ill. a törvényi előírásoknak eleget tudjunk tenni.
 7. A személyes adatokat csak arra a célra használjuk, amire eredetileg gyűjtöttük.
 8. Ha valaki szeretné megtudni, milyen személyes adataink vannak róla, vagy szeretné azokat módosítani vagy törölni, akkor ezt bármikor kérheti úgy, hogy ír az [email protected] e-mail címre. A kérést teljesítjük, feltéve, hogy az nem ellentétes törvényi vagy szerződéses kötelezettségeinkkel.

2. Adatkezelési alapfogalmak

 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

3. Adatkezelési alapelvek

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelhető.

Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek; c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A személyes adatok szolgáltatása kapcsán felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Fktv. 15. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a képzésben résztvevő személynek lehetősége van előzetesen (írásban vagy a Ptk. „írásbeli alakhoz kötött jognyilatkozatra” vonatkozó rendelkezésének megfelelően) megtiltani az Akadémia Nyelviskola számára, hogy a résztvevő természetes személyazonosító adatait, elektronikus levelezési címét, illetve adóazonosító jelét továbbítsa a FAR (Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszeren) keresztül a PMKH ( Pest Megyei Kormányhivatal )felé.

Az Akadémia Nyelviskola, mint felnőttképző tájékoztatja a képzésében résztvevő személyt (Fktv. 17. § c) pont). hogy a résztvevő személynek a felnőttképző számára meg kell adnia a saját adatait, és azt tilthatja meg, hogy adatai egy részét a felnőttképző továbbíthassa a felnőttképzési államigazgatási szervnek (PMKH). Ha a képzésben részt vevő személy letiltja az adatai továbbítását, akkor tanúsítványt sem fog tudni kapni, így ezt a döntést ennek fényében kell meghoznia. Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy az adattovábbítás megtiltása nem terjed ki a résztvevő adatainak az OH felé történő továbbítására az oktatási azonosító megadása céljából, ez az adattovábbítás ugyanis nem tiltható meg.

A felnőttképzési államigazgatási szerv az adatokról és a felnőttképző által kiállított tanúsítványról – a Fktv. 20. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés és a pályakövetési rendszer működtetése céljából - elektronikus nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötödik év utolsó napjáig kezeli. A felnőttképzési államigazgatási szerv a tanúsítványokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott vizsgatörzslapok nyilvántartási adatait törli.

Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

A felnőttképző a képzésben részt vevő személyt az oktatási azonosító száma alapján tartja nyilván, és a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében az oktatási azonosító számhoz kapcsolódóan szolgáltat adatot.

 

4. A szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az Akadémia Nyelviskola Kft. szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk az Akadémia Nyelviskola Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.1 Milyen felnőttképzési adatokat gyűjtünk?

Adatkategória

Adatmezők

Mire használjuk

Személyes adatok

Név, leánykori neve, anyja neve, születés helye és ideje, adóazonosító jel, TAJ szám

telefonszám, e-mail, lakcím, levelezési cím kapcsolattartó neve és elérhetősége, végzettség, egyéb megjegyzések, kér hírlevelet, honnan hallott rólunk, regisztráció időpontja

 • Felnőttképzési szerződéshez
 • Kapcsolattartáshoz
 • Hírlevélküldéshez (beleegyezés esetén)

Tanfolyamra

jelentkezés

 • Igények: tanulni kívánt nyelv, finanszírozó cég, tanfolyam paraméterei (kezdés, intenzitás, órarend, típus, óraszám, létszám)
 • Írásbeli szintfelmérő: kitöltött kiértékelt teszt
 • Szóbeli szintfelmérő (a képzésben részvevő igénye esetén): mikor, melyik tanár, képzés célja, szóbeli szint, tanfolyam szint
 • Csoportok kialakításához
 • Kapcsolattartáshoz

Tanfolyam adatok

Tandíj, vizsgadíj, kezdés / kilépés időpontja, archivált szerződés, számlára megjegyzés, tanúsítvány, (a képzésben részvevő igénye esetén)

 • Felnőttképzési szerződés
 • Jelenléti ív / teljesítésigazolás
 • Tanfolyam dokumentáció (pl. napló fedőlap)

Tanfolyam órái(a képzésben részvevő igénye esetén)

 • Jelenlévő képzésben résztvevő
 • Haladási naplóban megjegyzés képzésben résztvevőről
 • Jelenléti statisztika
 • Képzésben résztvevők szerinti költségeloszlás
 • Haladási napló

Kommunikáció

Csoport körlevél: küldő, címzettek, tartalom, időpont

 • Csoport tájékoztatása

Kiértékelések (a képzésben részvevő igénye esetén)

Időpont, archivált teszt, elért pontszám, aktuális tudásszint, szöveges értékelés (fejlődés, fejlesztendők, motiváció)

 • Fejlődés mérése

Visszajelzések

Kitöltött kérdőív (alapértelmezésben anonim, választható, hogy névvel) csoport + tanárról

 • Minőségbiztosítás

Pénzügy

 • Számlákon szerepelhet a képzésben résztvevő vevőként és számlatételeknél is meg lehet említve különböző külső azonosítókkal együtt
 • Kimutatás tanfolyamonként mennyi lett számlázva

Kimutatás kifizetetlen számlákról

 • Számla
 • Kintlévőségek kezelése
     

Fordítás és tolmácsolás esetén milyen megrendelői adatokat gyűjtünk?

Adatkategória

Adatmezők

Mire használjuk

Személyes adatok

Név, telefonszám, e-mail, lakcím, , kapcsolattartó neve és elérhetősége, regisztráció időpontja

 • Kapcsolattartáshoz
 • Árajánlat elkészítéséhez, küldéséhez

Ajánlatkérés tárgya

 • Forrásnyelvre és célnyelvre vonatkozó információk
 • Fordítás esetén a mennyiséget, a fordítás határidejét, valamint a feltöltött fordítandó anyagokat.
 • Tolmácsolás estén a rendezvény jellegét, szakterületet, helyszínt és a tolmácsolásra vonatkozó időpontokat, valamint egyéb feltölthető segédanyagokat.

 

 • Kapcsolattartáshoz

Pénzügy

 • Számlákon szerepelhet a megrendelő vevőként és számlatételeknél is meg lehet említve különböző külső azonosítókkal együtt
 • Kimutatás kifizetetlen számlákról
 • Számla
 • Kintlévőségek kezelése

Könyvrendelés esetén milyen megrendelői adatokat gyűjtünk?

Adatkategória

Adatmezők

Mire használjuk

Személyes adatok

Név, telefonszám, e-mail, lakcím, , kapcsolattartó vagy megrendelő neve és elérhetősége, regisztráció időpontja

 • Kapcsolattartáshoz, könyvek kézbesítéséhez
 • Árajánlat elkészítéséhez, küldéséhez

Pénzügy

 • Számlákon szerepelhet a megrendelő vevőként és számlatételeknél is meg lehet említve különböző külső azonosítókkal együtt
 • Kimutatás kifizetetlen számlákról
 • Számla
 • Kintlévőségek kezelése

 

4.2 Mire használjuk a személyes adatokat?

 

 1. Képzések szervezéséhez (felnőttképzési szerződés, kapcsolattartás, tájékoztatás, jelenléti, pénzügy)
 2. Képzésben résztvevők fejlődésének követéséhez és dokumentálásához (kiértékelés, tanúsítvány, jelenléti statisztika)
 3. Minőségi oktatói munka biztosításához (tanfolyam dokumentáció, jelenléti ív, haladási napló, csoportos e-mailek)
 4. Szolgáltatásunk minőségének méréséhez (jelenléti ív, visszajelzések)
 5. Adatgyűjtésre és megosztásra vonatkozó törvények betartása érdekében (FAR adatközlés bejelentett képzések esetében)
 6. tolmácsolás és fordítási megrendelések esetében, kapcsolattartásra, árajánlat elkészítéséhez és küldéséhez, számlázásra,
 7. könyrendelés esetén kapcsolattartáshoz, könyvek kézbesítéséhez, árajánlat elkészítéséhez, küldéséhez, számlázáshoz és kintlévőségek kezeléséhez.

4.3 Milyen jogi alapon gyűjtünk személyes adatokat?

A felnőttképzési adatok

 1. hozzájárulás alapján vagy
 2. szerződéses viszony kialakításához vagy
 3. törvényi kötelezettségből vagy
 4. jogos érdek érvényesítéséhez gyűjtjük.

Képzésben résztvevők jelentkezéskor hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat használjuk tudásszintjük felméréséhez és csoportszervezéshez.

A felnőttképzési szerződés megkötéséhez szükségesek a képzésben résztvevó személyes adatai ahhoz, hogy a szerződés jogszerű legyen, tehát ebben az esetben az adatok a szerződéses viszony kialakításához kellenek.

A képzésben résztvevők adatait jogos érdekből megoszthatjuk tanárainkkal, az iskolaszemélyzettel, könyvelőnkkel és olyan alvállalkozóval, akik részt vesz a képzés során annak érdekében, hogy azt a szerződésnek megfelelően tudjuk nyújtani.

Minden másodlagos adatfeldolgozás (mint képzésben résztvevőktól visszajelzés kérés tanfolyam után vagy tanfolyamok hirdetése vagy hirdetési profilok létrehozása) a képzésben résztvevők előzetes hozzájárulása alapján történik.

A Felnőttképzési törvény meghatározza a dokumentáció mértékét. Ezért a képzéseknél törvényi kötelességünk, hogy a törvény által előírt adatok szerepeljenek a felnőttképzési szerződésben.

4.4 Kivel osztjuk meg a személyes adatokat?

A személyes adatokat megosztjuk a nyelviskola munkatársaival az oktatás szervezése érdekében.

A tanfolyamokkal kapcsolatos adatokat megosztjuk a tanárokkal, akik a tanfolyam óráit tartják.

Céges vagy támogatott képzések esetében a haladással és fejlődéssel kapcsolatos információt megosztjuk a céggel mint költségviselővel, így a szintfelmérők eredményét, a haladási naplót, a jelenléti kimutatásokat, kiértékeléseket, visszajelzéseket.

Pénzügyi adatainkat megosztjuk a könyvelőnkkel.

Megoszthatjuk az adatokat állami szervekkel kérésükre, amennyiben ez törvényileg megalapozott.

Minden magánszeméllyel és szervezettel, mely hozzáfér a személyes adatokhoz miközben megbízásunkból részt vesz a szolgáltatásaink teljesítésében, szigorú szerződésest kötünk a személyes adatok védelmének biztosítása és az adatvédelmi törvények betartása érdekében.

4.5 Meddig tároljuk az adatokat?

Képzések esetében a pénzügyi adatokat, így az azokon szereplő személyes adatokat a tanfolyam befejezésének naptári évét követő 8 naptári évig tároljuk.

Egyéb személyes adatokat a tanfolyam befejezést követően 3 évig tároljuk.

Tolmácsolás és fordítás esetében a pénzügyi adatokat, így az azokon szereplő személyes adatokat a teljesítést dátumát követő 6 naptári évig tároljuk.

Egyéb személyes adatokat a teljesítés dátumától számított 3 évig tároljuk.

A szolgáltatás teljesítését és szolgáltatási díj kifizetést követően, azonnal töröljük a a feltöltött anyagokat, segédanyagokat és a lefordított anyagot.

Amennyiben a szolgáltatást nem veszi igénybe, a feltöltött anyagokat, segédanyagokat azonnal töröljük.

Könyvrendelés esetében pénzügyi adatokat, így az azokon szereplő személyes adatokat a teljesítést dátumát követő 6 naptári évig tároljuk.

Egyéb személyes adatokat a teljesítést követően 3 évig tároljuk.

5. Az Akadémia Nyelviskola Kft. által üzemeltett honlapok látogatóinak adatai, cookies :

részletes tájékoztató található a https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu linken

6. Felhasználói adatbázis

Az Akadémia Nyelviskola Kft. online szolgáltatásainak igénybe vételéhez (online jelentkezés és szintfelmérés, hírlevél, szókincsfejlesztő) a felhasználóknak személyes adatokat kell megadniuk.

7. Hírlevél és egyéb értesítések

Az Akadémia Nyelviskola Kft. hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a képzésben résztvevőkat, akik a hírlevél küldését kertek. A hírlevél küldésének minőségbiztosítási/ elégedettségmérési és kapcsolattartási oka van.

8. Egyéb adatkezelések

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Az Akadémia Nyelviskola Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

9. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

9.1 Hogy gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról?

Az internet nem egy biztonságos médium, ezért online kommunikációs technológia segítségével (mint e-mailben) küldött információ biztonságossága nem garantálható. Onnan kezdve viszont, hogy a személyes adat megérkezett hozzánk, biztonságban van és az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Mit teszünk a biztonság érdekében:

 1. Mindenkinek a szerződésében (munkaszerződés, tanári szerződés, céges szerződés), aki hozzáfér személyes adatokhoz szerepel, hogy betartja az adatvédelmi szabályainkat.
 2. Minimalizáljuk a tanfolyamok során nyomtatott dokumentáció mennyiségét. A nem releváns dokumentumokat megsemmisítjük. Amit lehet elektronikusan tárolunk, a papíralapú dokumentumokat elzárva tároljuk úgy, hogy csak az iskolaszemélyzet férjen hozzá és közülük is csak az illetékesek.
 3. Az irodai számítógépek külön zárható szobában van, minden számítógép jelszóval védett. A számítógépeken lokálisan nem tárolunk adatot, csak a hálózaton. A számítógépekhez csak az iskolaszemélyzet fér hozzá, mindenkinek saját felhasználói hozzáférése van.
 4. A személyes adatok elektronikus tárolása és kezelése egy online felhőalapú rendszerben történik, mely megfelel az adatvédelmi szabályoknak. Használatához bejelentkezés szükséges, az adatokat titkosítva továbbítja, az adatok védelmét biztonságos szoftver és hardver infrastruktúra kialakításával éri el, az adatokról legalább napi rendszerességgel másolat készül.
 5. Az Akadémia Nyelviskola Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Akadémia Nyelviskola Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Akadémia Nyelviskola Kft. az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

9.2 Hogy lehet a személyes adatokat ellenőrizni, javítani, körét korlátozni és törölni?

Lehetőség van az általunk tárolt személyes adatok ellenőrzésére, módosításra, a tárolt adatok mennyiségének korlátozására vagy törlésére. A képzésben résztvevők el is kérhetnek minden olyan adatot, amit róluk tárolunk.

Ezeket a következőképpen lehet kérni:

 • postai úton az Akadémia Nyelviskola Kft Esztergom Szent Tamás utca 11 címre küldött kéréssel vagy
 • a 003633403520 telefonszám hívásával
 • az [email protected] e-mailcímre küldött kéréssel

A kérés feldolgozását 30 napon belül megkezdjük. Első lépésként azonosítani fogjuk, hogy a kérelmező személy megegyezik-e azzal a személlyel, akinek az adataival kapcsolatban a kérés érkezett. Ha nem megelégededett azzal, ahogy a kérése kezelve van, joga van panaszt tenni a következő címen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
http://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html

10. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 • A szolgáltató cégneve: Akadémia Nyelviskola Kft.
 • A szolgáltató székhelye: 2500 Esztergom, Szent Tamás utca 11
 • A szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok:
 • A szolgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-013944

11. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályokban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a törlésről rendelkezett. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság HatóságSzékhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834Telefon: +36 (1) 391-1400Telefax: +36 (1) 391-1410 E-mail: [email protected]

12 Adatvédelmi tájékoztató módosítása: Ha az adatvédelmi folyamatainkban változás következik be, akkor a tájékoztató új verziója itt lesz olvasható: www.akademianyeviskola.hu és a változásokat ki fogjuk emelni. Ha a változás jelentős, akkor az illetékeseket e-mailben is tájékoztathatjuk. A változtatásokhoz hozzájárulást is fogunk kérni, amennyiben az törvény szerint szükséges.